Ordenantzak

ORDENANTZA FISKALAK

1.ORDENANZA FISCAL GENERAL (Tamaño 71.1Kb)

2.ORDENANZA FISCAL GENERAL DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES (Tamaño 31.7Kb)

3.ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO Y DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (Tamaño 14.2Kb)

4.ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR SUMINISTRO DE AGUA (Tamaño 15Kb)

6 HERRIKO JABARI PUBLIKOAN INTERES OROKORREKO HORNIDURA ZERBITZUAK USTIATZEN DITUZTEN ENPRESEN APROBETXAMENDU BEREZIAREN TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA (Tamaina 11 Kb)

7. HERRIKO JABARI PUBLIKOKO LURZORU, HEGALKIN ETA ZORUPEAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO APROBETXAMENDU BEREZIAREN TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA (Tamaina 28 Kb)

8. ORDENANTZA FISKALA, LIZENTZIAK EMATEKO ETA HIRIGINTZAKO JARDUKETAK EGITEKO TASAK ARAUTZEN DITUENA (Tamaina 16,9 Kb)

9. ORDENANTZA FISKALA, JARDUERA SAILKATU ETA KALTEGABEETAN ARITZEKO ETA JARDUERAK ESKUALDATZEKO LIZENTZIAREN TASAK ARAUTZEN DITUENAORDENANTZA (Tamaina 11,9 Kb)

10.ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS DERECHOS Y TASAS POR LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA Y SUBSIGUIENTE CUSTODIA DE LOS MISMOS (Tamaño 71.1Kb)

11. ORDENANTZA FISKALA, IBILGAILUAK ESPALOIETAN BARNA SARTU ETA ATERATZEKO ETA EREMU PUBLIKOA APARKAMENTU ESKLUSIBORAKO TASAK ARAUTZEN DITUENA (Tamaina 31 KB)

ZERGA TASAK 2018 (tAMAINA 128 kB) (Akordio honek aurreko ordenantza fiskalen tarifak aldatzen ditu).

EZ FISKALAK